Jäsenille / For members

01/06/2020

Kevätkokouksen liitteet | Attachments for the spring meeting:

Korvat auki ry | Kevätkokous 15.6.2020 klo 15, asialista

Paikka: Töölönlahden puisto (tapaaminen Finlandia-talon kohdalla Töölönlahden puiston puolella) JA Skype-kokous, linkki sähköpostikutsussa!

Lisätiedot: Kokouksen liitteet, esitys toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, julkaistaan viikkoa ennen kokousta tällä sivulla.

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimikaudelle (Liitteet 1, 2 & 3)

6. päätetään hallituksen jäsenmäärästä sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

8. KESKUSTELU: Värähdyksiä -sarjan konsertit – Mikä värähtelee musiikin ja muun todellisuuden rajapinnalla? Mitä meidän tulisi tarkastelle seuraavissa Korvat auki -konserteissa.

9. muut esille tulevat asiat

10. kokouksen päättäminen

Ota yhteyttä, jos kysymyksiä, tai jos et saa skype-linkkiä toimimaan: Janne Kivistö 050 549 1000

**

Korvat auki ry| Regular spring meeting 15.6.2020 at 15.00 pm, agenda

Place: Töölönlahti park (meeting near Finlandia-building on the Töölönlahti park side) AND Skype-call, link on our email invitation!

Additional info: The attachments for the meeting, i.e. the proposal for the action plan and budget for next season, are published on this page one week before the meeting.

1. Opening the meeting

2. Choosing the chairperson, secretary, 2 examiners of the minutes and, if needed, 2 vote counters

3. Confirming the quorum and validity of the meeting

4. Approving the agenda

5. Confirming the action plan, budget and the amounts of the membership fees for next season (see attachments 1, 2 & 3)

6. Confirming the amount of board members, and electing the board chairperson and other members for next season

7. Selecting an auditor (toiminnantarkastaja) and vice auditor (varatoiminnantarkastaja)

8. DISCUSSION: Concerts in our series “Vibrations” – What is vibrating on the surface of music and other reality? What should we delve into next with Korvat auki concerts?

9. Other possible errands

10. Closing the meeting

Please send a message, if you have any questions, or cannot access the skype call: Janne Kivistö 050 549 1000