Korvat auki -projektin tekijähaku säveltäjille ja musiikintekijöille Musica nova Helsinki 2021 -festivaalia varten /// Call for composers and music creators for Korvat auki project at Musica nova Helsinki 2021 festival

24/03/2020

“Helsinki Polytopes” – DL 24.4.2020

For English see below

Lyhyesti / In a nutshell:

Mitä: Tässä haussa 4 säveltäjää tai musiikintekijää valitaan tekemään uudet yhteistyöteokset Korvat auki -yhdistyksen projektiin Musica nova Helsinki 2021 -festivaalille.

Kuka: Avoin Korvat auki ry:n jäsenille. Toivotamme myös kaikki kiinnostuneet uudet jäsenet tervetulleeksi liittymään yhdistykseen ja hakemaan mukaan projektiin.

Milloin: Lähetä ideaehdotuksesi 24.4. mennessä. Ilmoitamme valinnoista toukokuun alussa. Uudet teokset esitetään helmikuussa 2021 Musica nova -festivaalilla.

Miten: Lue tarkempi kuvaus alta ja käytä linkattua lomaketta.

***

What: In this call four composers or music creators are chosen to create new collaborative works for Korvat auki project at Musica nova Helsinki 2021 festival.

Who: Open for Korvat auki members. We also welcome any interested new members to join Korvat auki and apply for the project.

When: Send your proposed idea by 24.4. The decision is made by beginning of May. New works are presented at Musica nova Helsinki 2021 festival.

How: Read the full description of the project below and use the linked form.

Korvat auki -nykymusiikkiyhdistys järjestää helmikuussa 2021 Musica Nova -festivaalille esityksen teemalla ”Helsinki Polytopes”.  Projektiin haetaan neljää Korvat auki ry:n säveltäjää, muusikkoa tai musiikintekijää tekemään uudet yhteistyöteokset neljän muiden alojen taiteilijoiden kanssa (esimerkiksi arkkitehtien tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa).

Lue ohjeet alta ja lähetä ehdotuksesi 24.4. mennessä tämän lomakkeen kautta:

👉 Linkki lomakkeeseen. 👈

Tunnelmia Korvien projektista edellisellä Musica nova -festivaalilla helmikuussa 2019. (kuva: Maarit Kytöharju / Musica nova Helsinki.)

****

Säveltäjä Iannis Xenakisin 1960- ja 1970-luvuilla toteuttamaan Polytopes -sarjaan kuului Xenakisin suunnittelemia teoksia, joissa mm. musiikki ja arkkitehtuuri yhdistyivät yhtenäiseksi kokonaistaideteokseksi.

Teoshaussamme etsitään saman teeman luovaa ja mielikuvituksellista uudelleentulkitsemista juuri omaan näkemykseesi liittyen: Millä uudenlaisella tavalla tila ja ääni voivat sinun musiikissasi yhdistyä kokonaisuudeksi? Millaista yhteistyötä haluaisit tehdä toisen taiteilijan (esim. arkkitehdin tai muun yhteistyökumppanin) kanssa, joka hyödyntää mitä tahansa ei-musiikillista tilaa, sisältäen esimerkiksi valosuunnittelua, virtuaalista tilaa tai internetin hyödyntämistä.

Kukin projektiin valittu säveltäjä muodostaa työparin yhden projektiin kutsutun toisen taiteilijan kanssa, ja lopputuloksena jokainen työpari luo uuden yhteistyöteoksen. Projektin tarkoituksena on tuoda yhteen erilaisia työtapoja, estetiikkoja tai genrejä edustavia tekijöitä ja luoda kiinnostavia taiteellisia kohtaamisia. Jos siis olet muusikko, säveltäjä, äänitaitelija, dj tai muuten musiikin ja äänen parissa toimiva tekijä, tämä haku on sinua varten!

****

Esityksissä on mahdollista hyödyntää ainakin 0-4 muusikon kokoonpanoa ja elektroniikkaa. Säveltäjät voivat esiintyä myös itse. Kannustamme luoviin ratkaisuihin ja esitys voidaan suunnitella valittujen teosten mukaan. Esitystila, käytössä olevat muusikot ja muut yksityiskohdat suunnitellaan työparien tekemien ehdotusten pohjalta.

Haku on avoin Korvat auki ry:n jäsenille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun kaudella 2019-2020. Jollet ennestään ole jäsen, katso tästä ohjeet jäseneksi liittymiseksi.

Korvat auki hakee valittujen työparien työskentelyyn apurahaa tai rahoitusta palkkiota varten, mutta rahoitus on tällä hetkellä vielä epävarma. Mahdollisuus palkkion maksamiseen ja sen suuruus riippuu mahdollisten avustusten määrästä ja selviää myöhemmin. Projektiin mukaan otettavat 4 tekijää valitaan toukokuun 2020 alkuun mennessä. Valinnan tekee Korvat auki ry:n hallituksen nimeämä 2-3 taiteilijasta koostuva valitsijaraati.

Valinta perustuu hakijan ehdotuksen kiinnostavuuteen ja omaperäisyyteen, sekä Korvat auki ry:n arvoihin: “uran alussa olevien Suomessa toimivien säveltäjien ja muusikoiden teosten esille tuominen, uudenlaisten ja omaperäisten ideoiden esille tuominen, tasa-arvon ja inklusiivisuuden edistäminen”. Projekti toteutetaan Helsingissä ja projektiin valitut taiteilijat vastaavat itse mahdollisista matkoista ja majoituksesta Helsinkiin.

Ehdotuksessa pyydetään antamaan (1) lyhyt kuvaus omasta aiemmasta taiteellisesta toiminnasta, (2) esittämään yksi aiempi työnäyte, sekä esittämään ehdotus tähän projektiin liittyen vastaamalla kysymyksiin: (3) Millä uudenlaisella tavalla tila ja ääni voivat sinun musiikissasi yhdistyä kokonaisuudeksi? (4) Millaista yhteistyötä haluaisit tehdä toisen taiteilijan kanssa, joka hyödyntää mitä tahansa ei-musiikillista tilaa, sisältäen esimerkiksi valosuunnittelua, virtuaalista tilaa tai internetin hyödyntämistä.

Ehdotukset lähetetään perjantaihin 24.4.2020 klo 23:59 mennessä Google Forms -lomakkeen kautta. Korvat auki ry:n puolelta Janne Kivistö toimii haun vastuuhenkilönä ja vastaa mielellään tarkentaviin kysymyksiin projektista.

👉 Linkki lomakkeeseen. 👈

Lisätiedot:

Janne Kivistö / Korvat auki ry; janne.i.kivisto (at) gmail.com

Lisää festivaalista: Musica nova Helsinki: https://musicanova.fi


In English:

Call for composers and music creators for Korvat auki project at Musica nova Helsinki 2021 festival

“Helsinki Polytopes” – DL 24.4.2020

Korvat auki, a society for contemporary music, will produce a performance for Musica nova Helsinki festival in February 2021 with the theme “Helsinki Polytopes”. We are looking for four composers, musicians or music creators of Korvat auki to create new collaborative works with four other artists (e.g. architects or other collaborators)for the project.

Read the instructions below and send your proposal by 24.4. with this form:

👉 Link to the form. 👈

The previous Korvat auki project at Musica nova Helsinki 2019.. (photo: Maarit Kytöharju / Musica nova Helsinki.)

Polytopes was a series of works by composer Iannis Xenakis during the 1960’s and 1970’s. The pieces were multimedial integrations of e.g. music and architecture.

In this call we are looking for a creative and imaginative reinterpretation of the theme Polytopes connected with your own views: In which unforeseen way can space and sound connect to make a whole in your work? How would you like to work together with an artist (e.g. an architect or other collaborator), who is working in another medium, and might make use of any form of non-musical “space”, including for example light design, virtual space, or the internet.

Each composer chosen for the project will form a working pair with another artist invited to the project, and each pair will create a new collaborative work. The meaning of this project is to bring together creators representing varying ways of working, aesthetics or genres and create interesting artistic encounters. If you are a musician, composer, sound artist, DJ or other creator working with sound, this call is for you!

****

The pieces can make use of at least an instrumental ensemble of 0–4 musicians and electronics. The composers can also perform themselves. Creative solutions are encouraged, and the performance can be planned according the pieces. The venue, available musicians and other details will be planned according the suggestions made by the working pairs.

The call is open for members of Korvat auki, who have completed the membership fee for the season 2019-2020. If you’re not a member yet, see the instructions on joining here!

Korvat auki is applying for grants or funding for the project to pay fees for the chosen artists. Funding is currently still uncertain. The possibility and the amount of the fees is depending on possible grants received and will become clear later. The artists for the project are chosen by the beginning of May 2020. The decision is made by a jury of 2–3 artists chosen by the board of Korvat auki.

The decision is based on how interesting and original the proposal is and on the values of Korvat auki: “bringing forth music by composers and musicians in the beginning of their career working in Finland, bringing forth new and creative ideas, advancing equality and inclusion”. The project is carried out in Helsinki and the artists are responsible of possible travels and accommodation in Helsinki.

The proposal should contain (1) a short description of your former artistic activity, (2) one example of former work, and some ideas for a new collaborative piece for this project by answering the questions: (3) In which unforeseen way can space and sound connect to make a whole in your work? (4) How would you like to work together with an artist, who is working in another medium, and might make use of any form of non-musical “space”, including for example light design, virtual space, or the internet.

The proposals are sent by Friday 24.4.2020 at 23.59 via a Google Forms page. On behalf of Korvat auki ry, Janne Kivistö is the responsible person for the call and is happy to answer any possible questions.

👉 Link to the form. 👈

More information:

Janne Kivistö, janne.i.kivisto@gmail.com

Korvat auki ry

More about the festival here:

Musica nova Helsinki: https://musicanova.fi